BHP Wstępne

Szkolenia BHP wstępne:
Pracodawca i osoba kierująca pracownikami nie może dopuścić pracownika do pracy, do wykonywania której nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp (art. 237³§1 Kodeksu Pracy).

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).
W związku z wymaganiami jakie nakłada na pracodawcę prawo pomagamy pracodawcy w wypełnieniu tego obowiązku oferując Państwu szkolenia BHP wstępne pracowników, uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu, studentów, pracowników młodocianych.

Szkolenie wstępne składa się z instruktażu ogólnego w zakresie bhp oraz instruktażu stanowiskowego.
Czas trwania instruktażu ogólnego wynosi minimum 3 godziny.
Czas trwania instruktażu stanowiskowego wynosi minimum 8 godzin.

Celem szkolenia wstępnego pracowników jest uzyskanie przez pracownika:

  • informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą
  • wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych
  • wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy

Uczestnicy szkolenia:

  • pracownicy nowo zatrudniani na stanowiskach robotniczych, administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych, kierowniczych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych
  • pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń
  • studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu

Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk.

Ramowy program szkolenia :

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
1. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bhp.
3. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.
4. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy i podstawowe środki zapobiegawcze.
5. Podstawowe zasady bhp związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.
6. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego.
7. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo.
8. Profilaktyczna opieka lekarska- zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.
9. Podstawo0we zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
10. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.